Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO przyjmowane będą od 23 sierpnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu w pokojach nr 16, nr 17 i nr 18. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Wnioski można składać: elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego), papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00.

Informujemy, że na terenie Gminy Zadzim obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, Zadzim 44. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 678-66-74.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia oraz po otrzymaniu przez Gminę środków finansowych od Wojewody Łódzkiego

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła.

Druki wniosków wydawane będą w siedzibie GOPS w Zadzimiu, są również dostępne na stronie internetowej:

 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” - Centrum Usług Środowiskowych w Poddębicach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Praca na umowę zlecenie na terenie Gminy Zadzim, 60 godzin/miesiąc.  Musisz mieć swój rower lub samochód.

Kontakt tel. 733 000 467

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2022r. można składać w formie tradycyjnej wnioski w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych na okres zasiłkowy 2022-2023 i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022-2023

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny opis aktu urodzenia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu;
 • zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2021 rok;
 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach chorobowych w 2021r.;
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2021 roku;
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2021 roku: dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2021 roku:
  a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku utraty dochodu z roku 2021 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwa pracy
  b) zaświadczenie z PUP
  c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
 • wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty;
 • zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia;
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku;
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy funduszu alimentacyjnego)
 • lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w pełnej wysokości wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub odpowiednio 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pok. 18 (I piętro) pn.-pt. w godz. 8.00-16.00
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie GOPS lub telefonicznie pod nr telefonu 43 678 66 74.

Informujemy, iż w związku z utrzymującymi się upałami wprowadzone zostały zmiany organizacji czasu pracy dla Urzędu Gminy w Zadzimiu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 21 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

Urząd Gminy i GOPS w wyżej wymienionych dniach będzie czynny w godzinach 7.00-14.00.

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – lipiec 2022 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 12:00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 • groszek z marchewką – 3 szt.
 • koncentrat pomidorowy – 4 szt.
 • powidła śliwkowe – 2 szt.
 • mleko UHT- 3 szt.
 • szynka drobiowa – 2 szt.
 • szynka wieprzowa – 2 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).