Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem, o które może ubiegać się:

1) matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może się ubiegać o w/w świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w w/w terminie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),

2) opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).

3) rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).

4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).

 

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek jednej z w/w osób.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,- zł miesięcznie od dnia porodu (dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka - przez okres:  

52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

W przypadku, gdy matka dziecka pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, lub urodziła dziecko w ciągu miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla osób bezrobotnych - świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł) a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy.
Tj. należne świadczenie = 1.000,- zł - (wysokość zasiłku brutto – zaliczka na podatek dochodowy)

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza , otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko

- osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- rodzicom dziecka przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.  

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub 71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – w/w termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka, lub od dnia śmierci matki dziecka lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.