Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Szczegóły komunikatu na stronie:

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów - organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument ten stanowi podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ.

GOPS w Zadzimiu informuje, iż wraz z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania przedsięwzięć z Unii Europejskiej, kolejny już rok przystąpi do realizacji Pomocy Żywnościowej 2023–2027 – Podprogram 2023, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planuje się, iż organizacją partnerską o zasięgu ponadlokalnym będzie i tym razem Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Sieradz natomiast tut. Ośrodek podejmie się roli organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym, zajmując się bezpośrednią kwalifikacją do programu oraz dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących z terenu gminy Zadzim.

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2023 jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne. Planowany termin udzielania pomocy odbiorcom końcowym to okres grudzień 2023 r. -październik 2024 r. (kwalifikowania do Podprogramu i termin dystrybucji żywności). 

Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ww. ustawy:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, wzorem lat ubiegłych, w 2023 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Sieradzu tut. Ośrodek wspierał osoby potrzebujące zamieszkujące na terenie gminy Zadzim poprzez bezpłatnie dystrybuowane artykuły spożywcze. W trakcie 2023 r. pomoc trafiła do 160 osób z 69 rodzin.

W ramach pomocy żywnościowej wydano następujące produkty:

  1. Powidła śliwkowe- 50,40 kg
  2. Makaron jajeczny- 320,00 kg
  3. Mleko UHT- 480,00 l
  4. Szynka wieprzowa- 144,00 kg
  5. Cukier biały- 320,00 kg
  6. Olej rzepakowy- 330,00 l

Łącznie wydano 1644,40 kg/l żywności podzielonych na 160 paczek żywnościowych.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu z dnia 2 lutego 2024 r. dzień 9 lutego 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w zamian za święto w dniu 6.01.2024 r., które przypadało w sobotę. 

 


Zarządzenie nr 2/2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 02 lutego 2024r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 09.02.2024 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

§2. Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu, stronie internetowej Ośrodka oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kierownik GOPS Zadzim

/-/ Grażyna Frymeleusz