1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
99 – 200 Poddębice, ul. Łęczycka 28,  tel. (43) 678 40 40

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu
99 – 232 Zadzim, Zadzim 44,  (43) 678 66 74


3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Poddębicach
99 – 200 Poddębice, ul. Narutowicza 13, tel. (43) 678 29 77


4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zadzimiu
99 – 232 Zadzim, Zadzim 44,  tel. (43) 678 61 60


5. Powiatowa Komenda Policji w Poddębicach
99 – 200, ul. Narutowicza 2/4,   tel. (43) 678 94 22


6. Sąd Rejonowy w Łasku,
98 – 100 Łask, ul. Kolejowa 12,  tel. (43) 676 85 00,


7. Kurator zawodowy dla Gminy Zadzim przy Sadzie Rejonowym w Łasku,
ul. Kolejowa 12 - (wtorki i czwartki) tel. (43) 676 85 64,


8. Prokuratura Rejonowa w Poddębicach
99 – 200 Poddębice, ul. Północna 5  tel. (43) 678 43 57,


9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Poddębicach
99 – 200 Poddębice, ul. Łęczycka 28,  tel. (43) 678 40 40


10. Pogotowie Opiekuńcze w Łasku
98 – 200 Łask, ul. Mickiewicz 6, tel. (43) 675 34 13,


11. Schronisko dla Bezdomnych w Henrykowie,
Henryków 24a, gm. Zduńska Wola, tel. (43) 823 28 22


12. Dom dla Osób Starszych i Bezdomnych w Feliksowie
Feliksów 19, gm. Poddębice, tel. (43) 333 00 10,


13. Dom Samotnej Matki w Łodzi
Łódź, ul. Broniewskiego 1a tel. (43) 688 18 49,

14. Terapeuta do spraw uzależnień, Urząd Gminy w Zadzimiu
Urząd Gminy w Zadzimiu (pierwszy wtorek m-ca, godz. 8,00 – 10,00 tel.(43) 678 61 60


15. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Wzajemnej Pomocy „Rzemieślnik”w Zduńskiej Woli,
98 – 220 Zduńska Wola, ul. Łaska 67 , tel. (43) 823 42 47,


16. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Poddębicach,
ul. Mickiewicza 16,  tel.  (43) 678 36 12,


17. Poradnia Leczenia Uzależnień  „ZDROWIE”
Poddębice, ul, Zielona 2a, tel. (43) 678 95 00,


18. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, ul. Sieradzka 3,
tel. (43) 829 40 13,


19. Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, 
tel.  801 120 002.

Informacje Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie