STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy:

 1. zamieszkują na terenie gminy Zadzim,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 528,00 zł (kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

- w szczególności gdy rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,

2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

 
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym(w szczególności na zakup przyborów szkolnych, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp., podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia, tornistrów, strojów, obuwia sportowego związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej a także mundurków i strojów galowych, instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek, biurek, krzeseł służących wyłącznie do nauki w domu.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • w formie świadczenia pieniężnego w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 
Szczegółowy wykaz wydatków zakwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

a) zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

b) pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD),tablet, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;

c) strój sportowy wymagany w procesie edukacji tj.: odzież sportowa: spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze, koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze, getry – maks. 1 szt. w semestrze, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze, dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza, kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr, kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr, czepek – maks. 1 szt. na semestr, okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr., obuwie sportowe maksymalnie 2 pary na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, klapki na basen – maks. 1 para, strój galowy;

d) wyposażenie miejsca do nauki: biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko,

e) inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

 • Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

a) dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,

b) zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie n/w dokumentów :

a) imiennych faktur VAT,

b) imiennych rachunków,

c) biletów imiennych miesięcznych,

d) kwitariuszy

e) dowodów wpłaty KP.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

a) nazwę wystawcy,

b) datę wystawienia/sprzedaży dokumentu, która  powinna zawierać się w okresie

podanym w decyzji przyznającej stypendium,

c) numer dokumentu,

d) imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

e) pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji z dopiskiem szkolny, np. plecak szkolny.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. obecnie 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. obecnie 248,00 zł.


Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu, pokój Nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego.