ŚWIADCZENIE DOBRY START

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

 
Wsparcie z programu „Dobry Start” należy się rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Powyższa pomoc nie jest przyznawana z urzędu, należy złozyć wniosek o jej przyznanie.

Świadczenie dobry start nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że nawet w przypadku gdy drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Przcy i Polityki Spolecznej: www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje bowiem wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Oznacza to, że – uwzględniając możliwości organizacyjne danej gminy – rodziny będą mogły otrzymać wsparcie w terminie najbliższym rozpoczęcia roku szkolnego, czyli nawet przed 1 września

W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.