Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu uprzejmie informuje, iż dnia 8 września 2023 r. zostały opublikowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, które stanowią podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu pomoc żywnościowa dla odbiorców końcowych zaplanowana została na okres od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ realizowanej przez tut. GOPS w porozumieniu z PKPS w Sieradzu uprawnione będą osoby zamieszkujące na terenie gminy Zadzim, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniają co najmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1410,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym - 1823,60 zł.
Termin kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących do Programu oraz termin dystrybucji artykułów żywnościowych będą podane po zawarciu stosownej umowy z instytucją partnerską.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż 15 września 2023 r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice uczniów, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 600 zł na osobę oraz występuje w nich przesłanka m.in. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, wielodzietności czy rodziny niepełnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka w pok. Nr 15 w godz. 8.00-16.00

Uprzejmie informujemy iż ze względu na panujące upały, w dniach od 16.08.2023 do 18.08.2023 (środa-piątek) Urząd Gminy Zadzim oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu czynne będą w godzinach 7.00 - 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje iż Łódzki Urząd Wojewódzki uaktualnił bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły na stronie