Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym realizuje zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy Zadzim, który ma rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w formie tradycyjnej a także elektronicznie za pośrednictwem e-puap lub aplikacji Emp@tia w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Po tej dacie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31 stycznia br., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., również będą mogły ubiegać się o w/w wsparcie. W tym przypadku kwota należnego dodatku osłonowego za okres styczeń- grudzień zostanie jednorazowo wypłacona do dnia 2 grudnia 2022 r.

Informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zadzimiu, Zadzim 44, 99-232 Zadzim
tel. 43 678 66 74

a także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy

Zarządzenie nr 10/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

 

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.1162), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 


Zastępca Kierownika
/-/ Grażyna Frymeleusz

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko pracownika socjalnego.

Szczegóły na stronie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje o realizacji projektu: „Mama wraca do pracy!”

Niepowtarzalna okazja do objęcia maluszka opieką przez nianię i powrotu Mamy do pracy!

Zapraszamy do kontaktu wszystkie Mamy, które w związku z narodzinami dziecka przebywają aktualnie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a chciałyby wrócić do pracy.

Projekt skierowany do Mam zamieszkujących obszar powiatu poddębickiego.

Mechanizm wsparcia Mam:

  • Mama wraca do pracy od 1 listopada 2021 r. lub od 1 stycznia 2022 r.
  • opieka nad maluszkiem na podstawie umowy uaktywniającej między mamą a nianią, zawarta na okres 12 miesięcy.
  •  forma pomocy: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie dowodów zapłaty wynagrodzenia i pochodnych.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od 11 października do 15 grudnia 2021 r. na podstawie formularza dostępnego na stronie www.pcprpoddebice.pl oraz w biurze projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.

Funkcję niani mogą pełnić zarówno osoby niespokrewnione z dzieckiem, jak i osoby z otoczenia dziecka (np. sąsiadka, znajoma, ciocia, babcia).

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Specjalista ds. rekrutacji: Monika Mazur tel. 509 447 072
  • Koordynator projektu: Paulina Gortat-Gapińska tel. 513 540 940

 

Projekt pn. „Mama wraca do pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.