Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” - Centrum Usług Środowiskowych w Poddębicach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Praca na umowę zlecenie na terenie Gminy Zadzim, 60 godzin/miesiąc.  Musisz mieć swój rower lub samochód.

Kontakt tel. 733 000 467

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2022r. można składać w formie tradycyjnej wnioski w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych na okres zasiłkowy 2022-2023 i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022-2023

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny opis aktu urodzenia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu;
 • zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2021 rok;
 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach chorobowych w 2021r.;
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2021 roku;
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2021 roku: dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2021 roku:
  a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku utraty dochodu z roku 2021 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwa pracy
  b) zaświadczenie z PUP
  c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
 • wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty;
 • zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia;
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku;
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy funduszu alimentacyjnego)
 • lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w pełnej wysokości wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub odpowiednio 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pok. 18 (I piętro) pn.-pt. w godz. 8.00-16.00
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie GOPS lub telefonicznie pod nr telefonu 43 678 66 74.

Informujemy, iż w związku z utrzymującymi się upałami wprowadzone zostały zmiany organizacji czasu pracy dla Urzędu Gminy w Zadzimiu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 21 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

Urząd Gminy i GOPS w wyżej wymienionych dniach będzie czynny w godzinach 7.00-14.00.

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – lipiec 2022 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Artykuły będą wydawane w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 12:00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

 • groszek z marchewką – 3 szt.
 • koncentrat pomidorowy – 4 szt.
 • powidła śliwkowe – 2 szt.
 • mleko UHT- 3 szt.
 • szynka drobiowa – 2 szt.
 • szynka wieprzowa – 2 szt.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 1320,00 zł.

 

Miejsce wydawania artykułów spożywczych - magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy:

 • imieniem i nazwiskiem 
 • numerem PESEL.


Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.