Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu z dnia 2 lutego 2024 r. dzień 9 lutego 2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w zamian za święto w dniu 6.01.2024 r., które przypadało w sobotę. 

 


Zarządzenie nr 2/2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 02 lutego 2024r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 09.02.2024 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

§2. Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu, stronie internetowej Ośrodka oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kierownik GOPS Zadzim

/-/ Grażyna Frymeleusz