Zarządzenie Nr 2/2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

 z dnia 25 czerwca 2019r.

w  sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) , art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy ( Dz. U.  z 2019r. poz. 730) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie: 25.06.2019r.  –  26.06.2019r.

§2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w w/w okresie będzie czynny w godzinach 8.00 – 14.00.

§3. Informację o skróceniu czasu pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy w Zadzimiu, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS w Zadzimiu

/-/Halina Napieraj

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – maj 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 15.05.2019r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach  9.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą :

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 3 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 1 SZT.

3/ KONCENTRAT POMIDOROWY – 4 SZT.

4/ BURACZKI WIÓRKI – 1 SZT.

5/ MAKARON JAJECZNY – 3 SZT.

6/ RYŻ BIAŁY – 2 SZT.

7/ MLEKO UHT – 1 SZT.

8/ SZYNKA DROBIOWA – 3 SZT.

9/ SZYNKA WIEPRZOWA – 1 SZT.

10/ FILET Z MAKRELI W OLEJU – 5 SZT.

11/ CUKIER BIAŁY – 2 SZT.

12/ OLEJ RZEPAKOWY – 1 SZT.

13/ GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM – 2 SZT.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018 r. wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł
  • dla osoby w rodzinie - 1056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).