Zarządzenie nr 10/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

 

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.1162), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 


Zastępca Kierownika
/-/ Grażyna Frymeleusz