Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że do dnia 25 maja 2016r. w ramach programu ''Rodzina 500+'' przez mieszkańców naszej gminy zostały  złożone 334 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dla 566 dzieci.


Na dzień 25 maja br. wydano 286 decyzji , w tym 284 przyznające prawo do w/w świadczenia oraz wypłacono środki dla 462 dzieci. Do końca bieżącego miesiąca planowane są kolejne wypłaty środków.
GOPS w Zadzimiu uprzejmie informuje iż termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z uwzględnieniem wyrównania od miesiąca kwietnia 2016r. mija dnia 1 lipca br. Po tej dacie uprawnienia do w/w świadczenia będą ustalane od miesiąca  wpływu wniosku.


Świadczenie wychowawcze  przysługuje na każde pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł na osobę w rodzinie lub 1200zł na osobę w rodzinie, jeżeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawę ustalania dochodu rodziny  stanowią dochody osiagnięte przez członków rodziny w 2014r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i dochodów uzyskanych. Do przyznania świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest wymagane spełnienie kryterium dochodowego, istotny jest fakt iż pierwsze dzieckow rodzinie nie ukończyło 18 roku życia.


    Bliższe informacje w sprawie warunków przyznawania w/w świadczenia udzielane są przez GOPS w Zadzimiu pod numerem telefonu 4736786674 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem Zadzim 44 (budynek Urzędu Gminy w Zadzimiu, pok. 18).

 

W dniu 30 kwietnia 2016 r. kończy się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020  – Podprogram 2015. Równocześnie informujemy, że  realizacja  Podprogramu 2016 rozpocznie się w sierpniu 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że od 15 marca 2016 r. (wtorek) będą dostępne wnioski o nabycie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Po wnioski zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 -  I piętro, pokój nr 20. 
Wniosek w wersji elektronicznej można już pobrać z naszej strony - pobierz Wniosek 500+

Od 1 kwietnia natomiast będą przyjmowane uzupełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 14.00 -  I piętro, pokój nr 18 i pokój nr 20.  Z początkiem kwietnia będzie również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;.