Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie poddębickim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu