Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje o udostępnieniu na swoich stronach internetowych baz teleadresowych podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzących  specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych

Bazy teleadresowe podmiotów udzielających pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą lub bezdomnością: