Zarządzenie Nr 2/2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

 z dnia 25 czerwca 2019r.

w  sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) , art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy ( Dz. U.  z 2019r. poz. 730) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie: 25.06.2019r.  –  26.06.2019r.

§2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w w/w okresie będzie czynny w godzinach 8.00 – 14.00.

§3. Informację o skróceniu czasu pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy w Zadzimiu, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS w Zadzimiu

/-/Halina Napieraj