Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, do dnia 15 września 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego) na  nowy rok szkolny 2017/2018. Wnioski przyjmowane będą w pokoju Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16; tel. (43) 678 61 60 wew. 15.

Ogólne zasady przyznawania i wypłaty stypendiów szkolnych

Ustalenie prawa do stypendium szkolnego oraz jego wypłata następuje  odpowiednio  na  wniosek  rodzica ucznia, prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia. We wniosku należy uwzględnić  wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu jest instytucją właściwą do załatwiania spraw z zakresu stypendium szkolnego dla osób zamieszkałych na terenie gminy Zadzim.

1. Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  realizację  odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

3.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

4.  Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2017 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
  • kwotę alimentów na rzecz innych osób.

5. Do dochodu rodziny wlicza się dochody wszystkich jej członków np.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego (obliczony na podstawie aktualnego nakazu podatkowego przez pomnożenie hektarów przeliczeniowych przez 288,00 zł), świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały lub okresowy), świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, alimenty otrzymywane, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i inne dochody.
Wymienione przez poszczególnych członków rodziny dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, decyzją lub odcinkiem pobieranej emerytury/renty, zaświadczeniem u urzędu skarbowego, zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), decyzją lub zaświadczeniem    z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i FA, oświadczeniem złożonym po odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

6. Wniosek składa się osobiście w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Decyduje data wpływu wniosku.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

8. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

9. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o  ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

10. Dodatkowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać pod tel.  (43) 678 61 60 wew. 15   

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.,
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodz. (Dz. U. 2016 poz. 1518 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 1058),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2015 r.,  poz. 1238).