Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
 • świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
 • świadczeń rodzinnych, tj., zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

 

Od 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego zarówno na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 i świadczeniowy2017/2018, jak i na stary okres zasiłkowy 2016/2017 i świadczeniowy 2016/2017. Odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, od 01.08.2017 r. składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do pobrania poprzez kliknięcie w link poniżej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (format pdf)

WZORY WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu jest instytucją właściwą do załatwiania spraw z zakresu w/w świadczeń dla osób zamieszkałych na terenie gminy Zadzim.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w pokoju Nr 18, natomiast o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w pokoju Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Emp@tia” a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Termin ustalenia prawa oraz wypłaty przysługujących świadczeń uzależniony jest od daty złożenia wniosku.

Świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze:

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych (500+) oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących następuje do dnia 30 listopada.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Od 01.08.2018 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z dnia 26 lipca 2017 r. poz. 1428) weszło w życie szereg zmian dotyczących przyznawania prawa do w/w świadczeń mających zastosowanie od nowego okresu 2017/2018. Do najważniejszych z nich należą:

 • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny (od 1 listopada 2017 r. warunek ten dotyczy też jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka);
 • wyłączenie możliwości stosowania przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którymi, za w/w dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 

Ważne: W związku z powyższym do wniosku na nowy okres zasiłkowy oraz świadczeniowy dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Ponadto informujemy, że kryteria dochodowe oraz wysokość świadczeń nie ulegają zmianie i obowiązują z okresu zasiłkowego i świadczeniowego 2016/2017.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł.

 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jeśli dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki będą wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń (tzw. łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków z tytułu;

- opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowania dziecka,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

3) dodatków do zasiłku rodzinnego podzielonych przez 12 z tytułu:

- urodzenia się dziecka,

- rozpoczęcia roku szkolnego

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.

Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona przy zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być niższa niż 20,00 zł.

 

Podstawowe kwoty świadczeń wynoszą:

Zasiłek rodzinny
Do ukończenia 5. roku życia 95,00
Powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 124,00
Powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia 135,00

 

Dodatek
Do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
Samotnego
Wychowywania
193,00 (386,00)
Wychowywania dziecka
W rodzinie wielodzietnej
95,00
Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia
5. roku życia
90,00
powyżej 5. roku życia do ukończenia
24. roku życia
110,00
Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania zamieszkiwanie w miejscowości
W której znajduje się szkoła
113,00
dojazdy do miejscowości,
W której znajduje się szkoła
69,00
Opieki nad dzieckiem w okresie
Korzystania z urlopu wychowawczego
400,00
Rozpoczęcia
Roku szkolnego
100,00
Urodzenia
Dziecka
1000,00