Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że do dnia 25 maja 2016r. w ramach programu ''Rodzina 500+'' przez mieszkańców naszej gminy zostały  złożone 334 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dla 566 dzieci.


Na dzień 25 maja br. wydano 286 decyzji , w tym 284 przyznające prawo do w/w świadczenia oraz wypłacono środki dla 462 dzieci. Do końca bieżącego miesiąca planowane są kolejne wypłaty środków.
GOPS w Zadzimiu uprzejmie informuje iż termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z uwzględnieniem wyrównania od miesiąca kwietnia 2016r. mija dnia 1 lipca br. Po tej dacie uprawnienia do w/w świadczenia będą ustalane od miesiąca  wpływu wniosku.


Świadczenie wychowawcze  przysługuje na każde pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł na osobę w rodzinie lub 1200zł na osobę w rodzinie, jeżeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawę ustalania dochodu rodziny  stanowią dochody osiagnięte przez członków rodziny w 2014r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i dochodów uzyskanych. Do przyznania świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest wymagane spełnienie kryterium dochodowego, istotny jest fakt iż pierwsze dzieckow rodzinie nie ukończyło 18 roku życia.


    Bliższe informacje w sprawie warunków przyznawania w/w świadczenia udzielane są przez GOPS w Zadzimiu pod numerem telefonu 4736786674 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem Zadzim 44 (budynek Urzędu Gminy w Zadzimiu, pok. 18).