Uprzejmie informujemy, że od 15 marca 2016 r. (wtorek) będą dostępne wnioski o nabycie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Po wnioski zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8,00 do 16,00 -  I piętro, pokój nr 20. 
Wniosek w wersji elektronicznej można już pobrać z naszej strony - pobierz Wniosek 500+

Od 1 kwietnia natomiast będą przyjmowane uzupełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 14.00 -  I piętro, pokój nr 18 i pokój nr 20.  Z początkiem kwietnia będzie również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;.


Rodziny, które aktualnie korzystają ze świadczeń rodzinnych składają jedynie wypełniony wniosek. Natomiast rodziny, które nie korzystały dotychczas z w/w świadczeń obowiązane są do wniosku dołączyć  odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) każdego członka rodziny.
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Przy wypełnianiu wniosku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wpisywanie danych identyfikacyjnych PESEL oraz numeru rachunku bankowego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. wypłata nastąpi po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie,  z wyrównaniem, w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.  Jeżeli wniosek zostanie złożony w dniu 2 lipca 2016 r. lub po tym terminie, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

W sprawach problematycznych nasi mieszkańcy mogą liczyć na pomoc pracowników.