Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów - organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument ten stanowi podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ.

GOPS w Zadzimiu informuje, iż wraz z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania przedsięwzięć z Unii Europejskiej, kolejny już rok przystąpi do realizacji Pomocy Żywnościowej 2023–2027 – Podprogram 2023, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planuje się, iż organizacją partnerską o zasięgu ponadlokalnym będzie i tym razem Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Sieradz natomiast tut. Ośrodek podejmie się roli organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym, zajmując się bezpośrednią kwalifikacją do programu oraz dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących z terenu gminy Zadzim.

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2023 jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne. Planowany termin udzielania pomocy odbiorcom końcowym to okres grudzień 2023 r. -październik 2024 r. (kwalifikowania do Podprogramu i termin dystrybucji żywności). 

Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ww. ustawy:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.