Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że zostały zmienione zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym. Nowelizacja przepisów o dodatku węglowym odbyła się poprzez dodanie zmienionych przepisów do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz.1967).
Najważniejsze zmiany:

  • na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy bez względu na ilość gospodarstw domowych. Dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy;
  • przedłużono czas na wypłatę dodatku do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku;
  • korekty deklaracji złożonych do CEEB po 11.08.2022 r. nie są uwzględniane przy przyznawaniu dodatku.

 

Jednocześnie informujemy, że gospodarstwo domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
Wniosek o wypłatę dodatku na w/w źródła ciepła składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, pod adresem Zadzim 44.
Jednocześnie informujemy, że wypłaty dodatków nastąpią dopiero po zakończonej weryfikacji złożonych wniosków oraz otrzymaniu przez gminę dotacji celowej.

Druki do pobrania: