Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2022r. można składać w formie tradycyjnej wnioski w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych na okres zasiłkowy 2022-2023 i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022-2023

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny opis aktu urodzenia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu;
 • zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2021 rok;
 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach chorobowych w 2021r.;
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2021 roku;
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2021 roku: dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2021 roku:
  a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
 • w przypadku utraty dochodu z roku 2021 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
  a) świadectwa pracy
  b) zaświadczenie z PUP
  c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
 • wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty;
 • zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia;
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku;
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy funduszu alimentacyjnego)
 • lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w pełnej wysokości wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub odpowiednio 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pok. 18 (I piętro) pn.-pt. w godz. 8.00-16.00
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie GOPS lub telefonicznie pod nr telefonu 43 678 66 74.