Zarządzenie Nr 5/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zadzimiu
z dnia 06 lipca 2021 r.


w sprawie zmiany organizacji czasu pracy w okresie upałów


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W związku z utrzymującymi się upałami wprowadzam zmiany organizacji czasu pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 07 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r. będzie czynny w godzinach 7:30-14:30.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Zastępca Kierownika

/-/ Grażyna Frymeleusz