Zarządzenie Nr 4/2021

Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.713 ze zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zadzimiu w okresie od 22 czerwca  2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. będzie czynny w godzinach 8:00-14:30.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

/-/ Grażyna Frymeleusz

Zastępca Kierownika