Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje o  możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku w szkole dla dzieci uczących się.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód na osobę w rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  - art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj: 792,00 zł oraz spełniona jest jedna z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in.: wielodzietność, bezrobocie, choroba przewleka, niepełnosprawność.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Szczegóły dotyczące w/w pomocy dostępne są  w Ośrodku Pomocy oraz  pod nr. tel: 43 678 66 74.