Zasiłek rodzinny

 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 

 • 18. roku życia,

 • lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,

 • 24. roku życia, jeżeli, kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osobom osobom uczącym się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje:

 

 • nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że1:

 

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 

b) ojciec dziecka jest nieznany,

 

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Dochód uprawniający do otrzymania zasiłku rodzinnego razem z dodatkami

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jeśli dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki będą wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń (tzw. łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

 

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

 

2) dodatków do zasiłku rodzinnego podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków z tytułu;

 

- opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowania dziecka,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

3) dodatków do zasiłku rodzinnego podzielonych przez 12 z tytułu:

 

- urodzenia się dziecka,

- rozpoczęcia roku szkolnego

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Przekroczenie kryterium dochodowego nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.

 

Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona przy zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być niższa niż 20,00 zł.

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego w 2014 r. obowiązująca na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 208,83 zł miesięcznie (2 506,00zł/rok)

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:

 

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. będzie wynosić miesięcznie:

 

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. będzie wynosić miesięcznie:

 

 • 100,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 140,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 (01.11.2015 – 30.10.2016) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 roku, świadczenia z rodzinne przysługujące za listopad 2015 roku zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2015 roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 (01.11.2015 – 30.10.2016) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2015 roku zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2015 roku.Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

1) urodzenia dziecka;

 

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 

3) samotnego wychowywania dziecka;

 

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

 

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa przysługuje jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną. Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu przez lekarza lub położną. Wniosek o ten dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 

 • 24 miesięcy kalendarzowych;

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.2

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

 

Dodatek ten przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Dodatek w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.

 

W okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 200 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 400 zł na wszystkie dzieci.

 

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł  na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

W okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić będzie 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić będzie 100miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

W okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosić będzie miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosić będzie miesięcznie w wysokości  100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 120 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko, wyplata dodatku realizowana jest w miesiącu wrześniu.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

- w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko;

 

- w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko;

 

- od dnia 1 listopada 2017 r. w wysokości 120 zł miesięcznie na dziecko;

 

albo

 

 1. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 

- w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko;

 

- w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko;

 

- od dnia 1 listopada 2017 r. w wysokości 75 zł miesięcznie na dziecko.

 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami należy dołączyć odpowiednio:

 

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;

 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

a) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy oraz PIT 11, decyzja lub zaświadczenie z PUP oraz PIT 11, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. oraz PIT 38),

 

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dodatkowo np. umowa o pracę, dokument potwierdzający rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, decyzja lub zaśw. z PUP o przyznaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, decyzja organu przyznającego zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną)

 

k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 

UWAGA

 

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 rok kalendarzowy poprzedzającym okres zasiłkowy to rok 2014.

 

 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dodatkowo odpowiednio:

 

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny do wniosku należy dołączyć dodatkowo odpowiednio:

 

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

 

WAŻNA   INFORMACJA

 

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej:

 

 1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,

 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,

 3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,

 

zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.

 

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 16 września 2016r.

 

Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 16 września 2016 r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.

 

1 Brzmienie od 01 kwietnia 2016 r.: „osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:”

 

2 Brzmienie od 01 kwietnia 2016 r.: „Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.”