Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

  • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,

  • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

  • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku.

Pierwszy etap składania wniosków będzie trwał 3 miesiące tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. Oznacza to, że jeżeli wniosek zostanie złożony w powyższym terminie, to rodzina otrzyma wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca kwietnia 2016 r.

Począwszy od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczenia będzie ustalane na bieżąco od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie trzeba składać raz w roku. Pierwszy okres świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj,. 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

W tym okresie będą brane pod uwagę dochody z 2014 r. z uwzględnieniem pojęcia dochodu utraconego i uzyskanego. Sposób dokumentowania dochodów jest analogiczny jak przy świadczeniach rodzinnych.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) przez klientów aktualnie korzystających ze świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, jeżeli nie uległa zmianie sytuacja dochodowa i rodzinna wystarczającym jest złożenie wniosku oraz stosownego oświadczenia.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Informatorach opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Informator „Rodzina 500 plus"

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

„Rodzina 500 plus” Część II

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7757,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-ii.html