Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 13.00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą:
1) Mleko UHT – 3 szt. (3,00 l),
2) Szynka drobiowa – 2 szt. (0,60 kg),
3) Makaron jajeczny – 2 szt. (1,00 kg),
4) Fasola biała – 3 szt. (1,20 kg),
5) Koncentrat pomidorowy – 3 szt. (0,48 kg),
6) Olej rzepakowy – 1 szt. (1,00 l),
7) Gulasz wieprzowy – 1 szt. ( 0,85 kg),
8) Herbatniki – 3 szt. (0,60 kg),
9) Filet z makreli w oleju – 2 szt. (0,34 kg),

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 951,00 zł,

- dla osoby w rodzinie - 771,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).


ZAPRASZAMY   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom korzystającym z zasiłku rodzinnego przyznanego na dzieci rozpoczynające lub kontynuujące naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej w okresie zasiłkowym 2015/2016 o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych.

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2016/2017 w szkole ponadgimnazjalnej:
 
1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła   przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2016-09-01 do 2016-10-31,
 
zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2016/2017.
 
Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 16 września 2016r.
 
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia w terminie do 16 września 2016 r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, od dnia 1 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pokój Nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Zaproszenie  do partnerstwa w ramach
KARTY DUŻEJ RODZINY


Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu Gminy Zadzim do współpracy w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości, zarówno zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla partnerów programu wynikające z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.


Aby zgłosić swoją firmę do programu:
- należy określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z zainteresowaną firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy, a następnie  Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Bliższe informacje o programie można uzyskać pod adresem :
https://rodzina.gov.pl, zakładka Duża rodzina
www.mpips.gov.pl zakładka Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na  nowy rok szkolny 2016/2017.

Ustalenie prawa do stypendium szkolnego oraz jego wypłata  następuje  odpowiednio  na  wniosek  rodzica ucznia, prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia.
We wniosku należy uwzględnić  wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.


Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu pokój Nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu jest instytucją właściwą do załatwiania spraw z zakresu stypendium szkolnego dla osób zamieszkałych na terenie gminy Zadzim.