KWOTY ŚWIADCZEŃ I SKŁADEK od marca 2017 r.

Najniższe emerytury i renty

 

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2017 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1000,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

750,00 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1200,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

900,00 zł

 

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2016 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

              209,59 zł 

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

314,39 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

393,93 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

209,59 zł

dodatek kompensacyjny

      31,44 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł 
do 209,59 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł 
do 209,59 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

741,35 zł

 

Renta socjalna - od 1 marca 2017 r. 840,00 zł.

Świadczenie przedemerytalne - od 1 marca 2017 r. 1040,00

Zasiłek pogrzebowy - od 1 marca 2011 r. - 4000 zł 

 

MINIMALNE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Od 1 stycznia 2017 r. 2000,00 zł

  • Od 1 stycznia 2016 r. 1850,00 zł

 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • W 2014 r. 3 783,46 zł

  • W 2013 r. 3 650,06 zł

 

 

Przeciętne wynagrodzenie

  • W IV kwartale 2016 r. 4 218,92

  • W III kwartale 2016 r. 4 055,04
  • W II kwartale 2016 r. 4 019,08 zł

  • W I kwartale 2016 r. 4 181,49 zł