Zarządzenie nr 8/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu
z dnia 20 października 2021r.


w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z 2021r. poz.1162), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Zastępca Kierownika GOPS

Grażyna Frymeleusz